عموما طلا و جواهرات به دلیل با ارزش بودن مفهوم بخشش و دریافت آن را خواهند داشت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جواهر و مانند آن سود زیاد به دست آید.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می‌کند.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

- اگر خواب ببینید جواهری می‌خرید، علامت آن است که در کارها به خصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

- دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است.

- استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

- اگر خواب ببینید به کسی جواهر می‌دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.

- اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می‌گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد. اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می‌دهد.

- پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.

- اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.