نماد: سنبله

 

خصوصیات‌ و ویژگی های‌ کلی‌ متولدین‌ شهریورماه:

    متواضع‌، فروتن‌، محجوب‌، کم‌ توقع‌، باحیا، متعادل‌، افتاده‌، ملاحظه‌ کار، محتاط، کم رو، بسیار دقیق‌، موشکاف‌، وسواسی‌ و قابل‌ اعتماد، واقع‌ بین‌، معقول‌، اهل‌ عمل‌، کاری‌، سخت‌ کوش‌، باپشتکار، ساعی و کوشا، باهوش‌، زیرک‌، عاقل‌ و دارای‌ بینش‌ تحلیلی‌

 

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ شهریور ماه:‌

    ایرادی‌، وسواسی‌، حساس‌، عصبی‌، جنجالی‌، غصه خور، دلشوره ای‌ و نگران‌، نق‌ نقو، بی رحم‌ و سخت گیر، وسواسی‌، کهنه‌ گرا و محافظه‌ کار.

    این‌ تنها برجی‌ در منطقه‌ البروج‌ است‌ که‌ توسط یک‌ مؤنث‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. گه گاهی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ دختر خلاق‌، مبتکر، دوست‌ داشتنی‌، ظریف‌ و حساس‌ و گاهی‌ به عنوان‌ یک‌ زن‌ مسن‌، باهوش‌، نسبتا مقرراتی‌، خشک‌ و مجرد در نظر گرفته‌ می شود. این‌ صفات‌ آخر گاهی‌ اوقات‌ به‌ واسطه‌ وسواس‌، دقت‌، ظرافت‌، عشق‌ و علاقه وسواس‌ گونه‌ به‌ پاکیزگی‌، نظافت‌، تمیزی‌، بهداشت‌، نظم‌ و انضباط و برخورد محافظه‌کارانه‌ و سنتی‌ تأیید و تحکیم‌ می‌شوند.

     متولدین‌ شهریور ماه‌ معمولا هوشیار، تیزبین‌، مراعات‌ کننده‌، زرنگ‌، ناقلا، زیرک‌ و شدیدا موشکاف‌، دارای‌ قوه‌ تمیز و اعمال‌ حساب‌ شده‌ و معقول‌، صبور، بردبار، واقع‌بین‌ و در همه‌ بخش‌های‌ زندگی‌ محافظه‌کار هستند.آن ها در ظاهر از نظر احساسی‌ و عاطفی‌ سرد و خشک‌ به‌ نظر می رسند و گاهی‌ اوقات این‌ حالت‌ شدیدتر می‌شود، چون‌ عادت‌ دارند که‌ مهربانی‌ و محبت‌ ذاتی‌ و فطری خود را سرکوب‌ نمایند که‌ همین‌ امر در نهایت‌ منجر به‌ این‌ می شود که‌ از دوست‌ پیدا کردن اکراه‌ داشته‌ باشند و ارتباطات‌ و روابط شان‌ با دیگران‌ رو به‌ کاستی‌ می‌گذارد.

    البته‌ در ظاهر نسبت‌ به‌ حفظ این‌ دوستی ها محتاط و دقیق‌ هستند. فقدان‌ ظاهری احساسات‌، روی عاطفه‌ شدیدشان‌ را می پوشاند. آن ها از ارتباط گیری‌ با دیگران‌ واهمه دارند، چون‌ به‌ آن ها اعتماد و اطمینان‌ ندارند، می توان‌ به‌ جرأت‌ گفت‌ که‌ آن ها حتی‌ به خودشان‌ و قضاوت های شان‌ نیز گهگاهی‌ شک‌ می کنند. دلیل‌ آن‌، این‌ است‌ که‌ آن ها از نقطه ضعف های‌ درونی‌ خویش‌ آگاهند. آن ها افرادی‌ پخته‌، کار کشته‌، دنیا دیده‌، کاردان‌، ماهر، برون‌ گرا، خون گرم‌ و اجتماعی‌ هستند و خودشان‌ کاملا به‌ این‌ صفات‌ و ویژگی ها واقفند.

    گاهی‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ هنر خود پنهان‌ کاری‌ را به‌ حدا اعلاء می رسانند که‌ نگران‌ کننده‌ می شود. آن ها تیزهوشی‌، دلواپسی‌، بیم ناکی‌ و هم دردی‌ قابل ملاحظه شان‌ را با دیگران‌ زیر پوششی‌ از خشکی‌، بی احساسی‌، سردی‌ و خودداری مخفی‌ می کنند. با این‌ حال‌ خوشحالی‌ خود را متواضعانه‌ و بی تکلف‌ بروز می دهند و مشکلات‌ دیگران‌ را درک‌ می کنند. آن ها با شعور، فهمیده‌، آگاه‌، محتاط، تودار، ملاحظه کار، رازدار، خوش‌ صحبت‌، عاقل‌، شوخ‌ و بذله گو هستند و این‌ خصوصیات در روابط شان‌ با دیگران‌ کاملا عیان‌ است‌.

    زنان‌ و مردان‌ متولد شهریورماه‌ هر دو متین‌، باوقار، با شرف‌، گیرا و جذاب‌ هستند. آن ها صادقانه‌ و از صمیم‌ قلب‌ در امر ازدواج‌ پیش‌ می روند و آن‌ چنان‌ با محبت، مهربان‌ و با عاطفه‌ هستند که‌ همسران‌ و والدینی‌ خوب‌ محسوب‌ می شوند.آن ها از لحاظ فکری‌ و عقلانی‌ کنجکاو، جستجوگر، پرسش‌ گر، روشمند، منظم‌، باقاعده‌، منطقی‌، سنجیده‌، دقیق‌ و آموزش پذیر هستند.

    آن ها ابتکار و خلاقیت‌ را با توانایی‌ برای‌ تجزیه‌ و تحلیلی‌ واضح‌ در مورد پیچیده ترین‌ مسایل و مشکلات‌ درهم می آمیزند. آن ها در مورد جزییات‌ آن‌ چنان‌ دقیق‌ و موشکاف‌ هستند که‌ گاهی‌ اوقات برای‌ مسایل‌ بزرگ تر اهمیتی‌ قایل‌ نمی شوند. هم چنین‌، اگر چه‌ افرادی‌ معقول‌ و واقع بین‌ هستند، ولی‌ به‌ واسطه‌ دقت‌، موشکافی‌ و تیزبینی‌ بیش‌ از حدشان‌ سرعت‌ امور را تقلیل‌ می دهند. آن ها از دست‌ های شان‌ حداکثر استفاده‌ را می برند و به‌ همین‌ دلیل‌ کاردانان‌ فنی‌ و متخصصان‌ خوبی‌ از آب‌ در می آیند و استعدادهای‌ مبتکرانه‌، سخت کوشی‌، دقت‌، نظم‌ و ترتیب‌، هوشیاری‌ و آگاهی‌ نشان ها و علایم‌ بارز آن ها هستند.

    آن ها آن‌ چنان‌ کمال‌ گرا و وسواسی‌ هستند که‌ اگر اوضاع‌ بر وفق‌ مرادشان‌ پیش‌ نرود، به آسانی‌ و به‌ سرعت‌ دل سرد و مأیوس‌ می شوند و روحیه‌ خویش‌ را می بازند. به‌ دلیل توانایی‌ شان‌ در مشاهده‌ تمام‌ زوایای‌ یک‌ سؤال‌ چند بعدی‌ از نظریه پردازی‌ انتزاعی‌ و منطقی‌ خوششان‌ نمی آید. در حالی‌ که‌ نقطه‌ نظرات‌ متفاوت‌ و متعددی‌ را تحسین می کنند، مفاهیم‌ فلسفی‌ را دشوار تلقی‌ می نمایند. در نتیجه‌ اکثر اوقات‌ مردد هستند و از آن‌ جایی‌ که‌ نمی توانند به‌ راحتی‌ اطمینان‌ کنند در تصمیم گیری‌ با مشکل مواجه می‌شوند.به‌ این‌ ترتیب‌ و با این‌ ویژگی های‌ ذکر شده‌، بهتر است‌ که‌ آن ها به‌ جای‌ این‌ که‌ رهبرشدن‌ را انتخاب‌ کنند، مرئوس‌ و فرمان بردار باشند.

    در حقیقت‌ مسولیت‌ آن ها را به زحمت‌ می اندازد و اغلب‌ فاقد وسعت و گشادگی‌ راهبردی‌ و تاکتیکی‌ هستند که مستلزم‌ رهبر شدن‌ همین‌ است‌. متولدین‌ شهریورماه‌ اساسا افرادی‌ با تدبیر و با سیاست‌ هستند و در جهت‌ نیل‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظرشان‌ با مسولیت محدود واقع بین‌ محسوب‌ می‌شوند. آن ها خصیصه‌ بی اعتمادی‌ خودشان‌ را به‌ دیگران نسبت‌ می دهند و بیش تر مایلند که‌ دیگران‌ کارهای‌ پر زحمت‌ و طاقت‌ فرسا را انجام دهند و برای‌ رسیدن‌ به‌ خواسته های شان هر چیزی‌ را به زیر دستان شان تحمیل می کنند، گر چه‌ این‌ طرز برخورد را با عدالت‌ و انصاف‌ تعدیل‌ می نمایند.

    آن ها از توانایی های بالقوه ای در امر هنر، علوم‌ و زبان‌ برخوردارند. مخصوصا از زبان‌ به طرزی صحیح، واضح و رسمی استفاده‌ می کنند و درست مثل‌ دستور نویس ها و ریشه شناسان‌ به‌ معانی الفاظ توجه می نمایند. آن ها از حافظه ای‌ خوب‌ برای‌ نقل قول ها در موارد مناسب‌ و لازم‌ برخور دارند.

    اگر چه‌ در کار زمین‌ پیمایی‌ و نقشه‌ برداری‌ از مهارت‌ خاصی بهره مند هستند، به‌ جای‌ کار در یک کارگاه، بهتر است که در یک کتابخانه یا اداره به کار مشغول شوند.آن ها به‌ محرک‌ و مشوقی‌ نیاز دارند تا با بهره گیری‌ از فکرشان به‌ حل‌ مشکلات‌ بپردازند و زندگی‌ یک نواخت‌ و کار کردن‌ را که‌ نیاز به‌ فکر کردن‌ زیاد ندارند، ترجیح‌ می دهند.

    در امر پول‌ خرج‌ کردن‌ و مادیات‌ محتاط هستند و علاقه شان‌ به‌ آمار باعث‌ می شود که بهترین دفتردار و حسابدار از کار در آیند. هم چنین سردبیر، ویراستار، تدوین‌ گر، فیزیک‌ دان‌ و شیمی‌ دان های‌ تحلیل‌ گری‌ می توانند باشند. در کارهای‌ رفاهی، اجتماعی، بهزیستی موفقیت‌ کسب‌ می‌کنند و مایلند که‌ به‌ افراد زیر دست‌ و پایین تر از خویش کمک‌ و خدمت‌ نمایند. آن ها می توانند پزشک‌، پرستار، روان‌ شناس‌، دبیر، دبیر انجمن‌، منشی های رازدار، فن شناس‌، بازرس، سرگروهبان، موسیقی‌ دان‌، منتقد، سخن گوی‌ عموم‌ و نویسنده‌ باشند به‌ خصوص‌ در امر نوشتن‌ واژه نامه‌ و دایره‌ المعارف از تبحر خاصی‌ برخوردارند.

    هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهریور ماه‌ علاقه‌ زیادی‌ به تاریخ‌ دارند. گر چه‌ در کارهای‌ تجاری‌ زیرکی‌، زرنگی‌، ابتکار و هنرمندی تحلیل گرانه شان‌ می تواند آن ها را به‌ سمت‌ نادرستی‌ و تقلب سوق دهد، ولی معمولا شعور و منطق‌ شرافت مندانه‌ و وجدانی شان‌ در برابر این‌ وسوسه ها مقاومت می کند.

    زنان‌ متولد شهریورماه‌ می توانند در زمینه‌ طراحی‌ لباس‌ و مد موفق‌ باشند، چون‌ در این‌ زمینه‌ از شامه ای‌ قوی‌ و ابتکار عمل‌ برخوردارند و می توانند در این‌ امر پیشگام باشند. در هر حرفه ای‌، آن ها به‌ راحتی‌ نقطه‌ نظرات‌ جدید را درک‌ می کنند ولی‌ همیشه‌ با احتیاط و حفظ ارزش‌ حقیقی‌ خویش پیش می روند. آن ها عاشق‌ زندگی‌ روستایی‌ هستند ولی احتمالش ضعیف‌ است‌ که‌ کشاورزانی‌ خوب‌ از آب‌ درآیند، مگر این‌ که‌ بتوانند بر وسواس و علاقه شدیدشان‌ بر نظافت‌، بهداشت‌ و پاکیزگی‌ غلبه‌ نمایند.نقطه‌ ضعف ها و اشتباهات شان نیز مثل‌ سایر برج های‌ دیگر، ناشی‌ از افراط و تفریط درحسن ها و پاکدامنی‌ آن هاست‌.

    تو داری‌، خودداری‌، کم‌ حرفی‌، سخت گیری‌، مشکل پسندی، شکسته نفسی، حجب‌ و حیا، میانه‌ روی‌، فروتنی‌ و تواضع‌ شان‌ گاهی‌ تبدیل به‌ وسواس‌ می شود. انتقاد، ایرادگیری‌ و نق‌ زدنشان‌ تبدیل‌ به‌ جنجال‌ و هیاهو می شود.نگرانی شان‌ نسبت‌ به‌ جزییات‌ تبدیل‌ به‌ معضل‌ و گره‌ کوری‌ می شود و در نهایت‌ در تصمیم گیری‌ دو دل‌ می شوند و همین‌ باعث‌ می شود که‌ از کاه‌ کوهی‌ بزرگ‌ بسازند. احتیاط، دور اندیشی‌، سنجیدگی‌ و آینده‌ نگری‌ آن ها تبدیل‌ به‌ نیرنگ‌ و تزویر می شود و در نتیجه‌ به‌ انواع‌ بیماری‌ هراسی ها دچار می گردند.

 

بیماری ها و مشکلات احتمالی‌ متولدین شهریورماه

    گفته‌ می شود که‌ سنبله‌ بر روی‌ دست ها، شکم‌، روده ها، طحال‌ و سیستم‌ عصبی مرکزی‌ حکمرانی می کند. بنابراین‌ متولدین‌ شهریورماه‌ مستعد ابتلا به‌ زکام‌، سرماخوردگی‌، سینه‌ درد، سرفه‌، سینه‌ پهلو، ذات‌ الجنب‌، ذات‌ الریه‌ و ناراحتی های عصبی‌ هستند. از آن‌ جایی‌ که‌ طبیعتا نگران‌ و دلشوره ای‌ هستند، به‌ ناراحتی های معده‌ و روده‌ مثل‌ قولنج‌ و زخم‌ معده‌ دچار می شوند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهریورماه‌ به‌ غذا علاقه‌ خاصی‌ دارند و از آنجایی‌ که‌ معده های شان‌ حساس‌ است‌، باید در مورد رژیم‌ غذایی‌ خود دقت‌ فراوان‌ داشته‌ باشند و این‌ علاقه‌ وافر را با برخورداری از مواد غذایی‌ کم نظیر و کمیاب مهار نمایند.

 

علاقمندی ها

    مواد غذایی‌ سالم‌ و بهداشتی‌، میدان های‌ مبارزه، بهداشت‌ و نظافت‌ نظم‌ و ترتیب‌، سلامت‌.

 

بیزاری‌ها

    هر مشکل‌ و خطر جسمانی، هر چیز کثیف‌ و ناشایست، کارمندان بی‌دقت، نامرتب‌ و شلخته، بدبختی‌ و فلاکت، بی ثباتی و متغیر بودن‌.

 

مشکلات‌ احتمالی‌ که‌ ممکن‌ است‌ سر راه شان‌ به‌ وجود بیایند و شیوه صحیح‌ برخورد با آن ها

مشکل‌: به‌ کرات‌ خود را تنها می یابید و قادر نیستید دوستان‌ تان‌ را به‌ مدت‌ بیش از چند هفته حفظ کنید.

راه‌ حل‌: سعی‌ کنید که‌ بیش‌ از حد جنجالی‌ و اهل‌ جر و بحث‌ نباشید. به‌ یاد داشته‌ باشید که‌ انتقاد کردن‌ دائمی‌ از دوستان‌ و اطرافیان‌، برای‌ هیچ‌ کس‌ خوشایند نیست‌. تلاش‌ کنید تا زندگی‌ خود را بکنید و اجازه‌ دهید تا دیگران‌ نیز زندگی‌ کنند، به این‌ ترتیب‌ در می یابید که‌ اطرافیان‌ و دوستانتان‌ چگونه‌ به‌ شما عشق‌ خواهند ورزید.

مشکل‌: احساس‌ می‌کنید که‌ مردم‌ از برخورد نزدیک‌ با شما حذر می‌کنند.

راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ که‌ بیش‌ از حد نگران‌ سلامتی‌ خود نباشید و آن‌ را به‌ یک موضوع‌ مورد بحث‌ تبدیل‌ نکنید. پیشنهادات‌ و راهنمایی های‌ راجع‌ به‌ سلامت جسمانی‌ و مواد غذایی‌ سالم‌ را به‌ زبان‌ نیاورید، مگر این‌ که‌ از شما راجع‌ به‌ آن ها سؤال‌نمایند.

مشکل‌: از شیوه‌ و روال‌ زندگی‌ خود راضی‌ نیستید و هیچ‌ تغییر و تحول‌ و هیجانی‌در آن‌ وجود ندارد تا از آن ها صحبت‌ کنید.

راه‌ حل‌: ممکن‌ است‌ تصور کنید که‌ زندگی‌ تان‌ محدود به‌ یک‌ سری‌ نظریه‌ خاص‌شده‌ است‌. پس‌ بهتر است‌ از خودتان‌ بپرسید که‌ در حال‌ سرویس‌ دهی‌ به‌ چه‌ چیز و یا چه‌ کس‌ هستید، آیا وقف‌ چیزی‌ شده اید و به‌ اسارت‌ در آمده‌اید. سپس‌ بعد از پاسخ دادن‌ به‌ این‌ سؤالات‌، شروعی‌ تازه‌ را تجربه‌ نمایید که‌ ارزش‌ حقیقی‌ شما را در برگیرد.

مشکل‌: ممکن‌ است‌ احساس‌ کنید که‌ زندگی‌ و دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ یک‌ تپه‌ شیب دار و بلند بالاست‌ که‌ هرگز قادر به‌ بالا رفتن‌ از آن‌ نیستید.

راه‌ حل‌: سعی‌ کنید که‌ ویژگی های‌ مثبت‌ خود را همواره‌ در نظر داشته‌ باشید و نگرانی‌ های تان‌ را برای‌ کارکنان‌ زیر دست‌ و همکاران تان‌ بیان‌ نکنید، آن‌ گاه‌ در می یابید که‌ آن‌ کوه های‌ بلند بالا و سر به‌ فلک‌ کشیده‌ تبدیل‌ به‌ تپه هایی‌ کوچک‌ می شوند که می توانید به‌ سرعت‌ و دوان‌ دوان‌ به‌ قله‌ آن ها برسید.سیاره‌ حاکم‌ بر شما عطارد (سیاره‌ تیر) است‌.

 

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شهریور

    دختر باکره‌ موجودیتی‌ است‌ که‌ با ماه‌ تولد شما در ارتباط است‌. او در غاری‌ در فرانسه‌ در مقابل‌ بچه ها ظاهر شده‌ است.*رنگ‌ انتخابی‌، خوش‌ یمن‌ و محبوب‌ متولدین‌ شهریور ماه‌ « سبز » و « قهوه ای‌ تیره ‌» است‌.*سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ متولدین‌ شهریور ماه‌ سنگ‌ سلیمانی‌ (سنگ‌ باباقوری‌) است‌ که‌ به‌ جای‌ لایه های‌ سفید، لایه های‌ زرد یا نارنجی‌ رنگ‌ در آن‌ مشاهده‌ می شود.

    این‌ سنگ‌ با رنگ های‌ متفاوتی‌ یافت‌ شده‌ است‌. ولی‌ آن‌ که‌ برای‌ متولدین‌ شهریور ماه مناسب‌ است‌، رنگ‌ قهوه ای‌ مایل‌ به‌ قرمز آن‌ محسوب‌ می شود. این‌ سنگ‌ از خانواده کوارتز است‌ که‌ از سر تا سر دنیا استخراج‌ می شود.

 

طالع بینی هندی تولد شهریور

    می خواهی، تمام آدم های منفی زندگی ات را ببخشی و با نیکی کردن آن ها را به دوست تبدیل کنی. خرید وسایل جدید را به زودی شروع می کنی. می خواهی مسایل مالی را با دید دیگری نگاه کنی، اما اهل حساب و کتاب نیستی. اگر لازم است از کسی که بتواند مشاوره های خوبی به تو بدهد استفاده کن. هرگز برای دستیابی به اهدافت، قوانین را زیر پا نگذاشته ای و هر جایی می روید این حسن اخلاقت زبان زد خاص و عام است.افراد زیر دستت را مورد تحسین قرار بده، پس از مدتی خواهی دید که کارآیی آن ها بهتر خواهد شد. نیازهای ویژه اطرافیان و خانواده ات را درک کن. در این ماه با استرس و عصبانیت برخورد نکن، زیرا نگرش های مثبت خود را از دست می دهی و احساسات منفی بر تو غلبه خواهند کرد. پیش داوری ها را کنار بگذار. کارهای اداری پیش آمده که احتیاج به زمان دارند، قدر ساعات خوشی را که با آن ها می گذرانی، بدان.

 

طالع بینی مرد متولد شهریور

    و حالا مرد عجیب و غریبی را معرفی خواهم كرد. این مرد، كسی است كه گاهی شانس خود را در قمار امتحان می كند. او رک گو است و آن قدر سرد و بی احساس است كه گاهی با خود فكر می كنید چه اشتباهی كرده اید كه به او این طور رفتار می كند. اما قبل از آن كه نامه اعتراض آمیزی برای ما بفرستید، باید بگویم همهء مردان برج شهریور این گونه نیستند.

    متولدین مرد این برج چه جذاب باشند، چه نباشند، معمولا دوست داشتنی به نظر می رسند. بیش تر آن ها پوستی به لطافت ابریشم و به صافی نهر كوهستان، بدون جوش و لك دارند. آن ها چشمانی قشنگ و معمولا قهوه ای رنگ دارند كه مثل ستاره ها می درخشند. مرد متولد برج شهریور بلند قد و لاغر اندام است. او نمونهء بلندی ، سبزه بودن، و خوش تیپی است.به لباس هایش اهمیت زیادی می دهد و اغلب سنتی است، حتی وقتی كه اهل مد می شود و به همین علت احساس ناراحتی می كند. او پولش را صرف خرید لباس های ساده و سنگین و عینك آفتابی موقری می كند و با كراواتی فوق العاده به لباس ها جلوه می دهد.

    برخی از مردان متولد برج شهریور كمی سرد و بعضی دیگر مشخصا سرد و بی روحی هستند. برای مرد متولد این برج سخت است كه خود را از نظر عاطفی متعهد كند چون می ترسد كنترل اوضاع از دستش خارج شود. او احساسات خود را به طریقی معتدل و دقیق بیان می كند. سیارهء او (مریخ) سبب می شود بیش از قلب از طریق ذهن احساس كند. بسیاری از آنها وقتی روش منطقی را انتخاب می كنند. احساس امنیت بیشتری دارند.مرد شهریور مردی كوشاست و برای رسیدن به آنچه می خواهد سخت تلاش و كار می كند ولی الزاما تلاش او همیشه به سمت پیشرفت و صعود نیست.

    چون بر عكس متولدین برج های دیگر جاه طلبی های حیرت انگیز به او القا شده است. او مثل متولدین برج های قابل تغییر، به دگرگونی و تحول در زندگی نیازمند است. گاهی نظرش را چنان تغییر می دهد، كه فكر می كنید می خواهد شما را اذیت كند.از آنجا كه ابراز احساسات برای او آسان نیست، پدر خوبی نخواهد بود،

    هر چند كه خودش می خواهد باشد. اما برای او سخت است كه خودمانی رفتار كند. او پدری بسیار منضبط است و وقتی بچه ها تكالیف مدرسه را انجام ندهند الم شنگه به پا می كند.پدر شهریوری گاهی فراموش می كند كه او مدیر مدرسه نیست یا حتی اگر باشد، خانه مدرسه نیست او باید بفهمد كه تعلیم و تربیت همه چیز نیست و عاطفه و محبت مهمتر است. در هر مرحله ای از زندگی كه این نكته را بفهمد و به درستی رفتار كند، مردی خشنود و با احساس خواهد بود.

 

طالع بیی هندی زن متولد شهریور

    دختران متولد شهریور به طور كلی هیچ وقت مثل مردم دیگر رفتار نمی كنند. نه عصبانی می شوند و دردسر درست می كنند و نه یك دفعه غیبشان می زند.زن متولد شهریور عمداً می خواهد كه مثل طبیعت به نظر برسد. او ندرتا آرایش می كند. اگر زنی روستایی باشد، مطمئن باشید از ریشه گشنیز و كرفس یا چیزی شبیه به آن، مواد آرایشی درست كرده و مصرف می كند.

    زن متولد شهریور مادر محشری است. برای او خیلی مهم است كه بچه باهوشی داشته باشد. اما باید بداند كه بچه همان اندازه كه به آموزش و یادگیری نیاز دارد به عشق و محبت هم نیازمند است.زن شهریور باید به خاطر داشته باشد كه گه گاه كتابش را كنار بگذارد و كودك را در آغوش بگیرد. او یك ریز به دنبال علایم هوش مندی در نوازادش است و حتی شاید گاهی فكر كند كه نوزاد كوچولو از نظر هوش مشكل دارد! در عین هر كاری كه بتواند برای بچه انجام می دهد و از سپیدهء صبح تا بوق سگ از او پرستاری می كند.یادتان باشد كه او خوددار است. پس انتظار نداشته باشید كه مثل متولدین برج های آبی ناگهان فوران كند، یا مثل دخترهای متولد برج اسد و میزان جذاب و لوند باشد.

    در عوض چشم های او تمام مدت شما را به دقت نگاه می كند و سعی دارد به كنه وجود شما پی ببرد.پشت كار زن متولد شهریور سبب می شود كه دستیار خوبی باشد و هر رئیسی به او واقعا اعتماد كند. او فمینیست سرسختی است ولی می خواهد كه او را مثل یك انسان باهوش با حقوق خودش بپذیرید.در زندگی برخی از زن های متولد برج شهریور لكه هایی هست كه دوست دارند آن ها را مثل غلط های تایپی با غلط گیر پاك كند و اگر موفق شود از خوشحالی بال در می آورد.